INKA Recherche-Ergebnis: 1 Ausgabe(n), 1 Exemplarnachweis(e)

Zum Seitenende | Neue Suche


1.   Hieronymus, Sophronius Eusebius: Epistolae­. Hrsg.: Adrianus de Brielis
Mainz: Peter Schöffer, 7. September 1470. 2o. - 408 Bl.
GW 12424. Goff H-165. H 8553* (a), 8554* (b). Pell Ms 5979 (5967) (a), 5980 (5968) (b). BN-Inc H-98 (a), H-99 (b). Polain (B) 1947 (b). IBP 2783 (b), 2784 (a). IDL 2298 (b). IGI VI 4736-A (a). Sajó-Soltész 1678 (b). Kiselev 310, 311 (b), 312 (a). Dokoupil 593 (a). Coll (U) 707 (a). Madsen 1967 (a), 1968, 1969 (b). Nentwig 211 (a). Deckert 361 (a). Günt (L) 1852 (a), 1853 (b). Voull (B) 1521,5 (b). Schmitt I 1521,5 (b). Schmitt II 1521 (b). Voull (Trier) 884 (a). Hubay (Augsburg) 1042 (a). Hubay (Würzburg) 1096 (b). Sack (Freiburg) 1833 (a). Borm 1339. Pad-Ink 341 (b). Mitchell (Aberdeen) 1 (a). Rhodes (Oxford Colleges) 914 (a). Sheppard 47 (b). Pr 91 (a), 92 (b). BMC I 26 (a und b). BSB-Ink H-246 (a)
Titelbeschreibung:
ISTC ih00165000. (nach GW 12424)
GW 12424


Zum Seitenanfang | Neue Suche

Universitätsbibliothek Tübingen